فال چوب

var answers = new Array( "*آ*", "*ب*", "*ج*", "*د*" ); function fortune() { num = Math.round( (answers.length - 1) * Math.random()); return answers[num]; } // End --> فال چوب يكي از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن...



فال چوب يكي از قديمي ترين نوع فال
بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت ميدهند.
براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن
و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاه كليك كنيد و
اين عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست
آمده از هر بار را كنار هم بنويسيد سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده
نماييد




براي گرفتن فال چوب:
                          







نتيجه ي
كليك:

                




بعد از هر بار كليك، نتيجه
را پاك كنيد و بعد براي مرتبه ي بعد كليك كنيد و دقت داشته
باشيد كه هر بار يكي از چهار حرف - آ
، ب
،
ج ،
د
، مي آيد



 




به ترتيب از سمت راست به چپ ،كليك اول ، دوم ، سوم














































































ا د د




ا ج ج




ا ج ب




ا د ج




ا ج د




ا د ب




ا ب د




ا ب ب




ا ب ج




ا د ا




ا ج ا




ا ب ا




ا ا د




ا ا ج




ا ا ب




ا ا ا




ج ج ج




ب ج ج




ب ج ب




ب ج د




ب ج ا




ب ا ج




ب د ب




ب د د




ب ا د




ب د ا




ب ا ا




ب ا ب




ب ب د




ب ب ج




ب ب ا




ب ب ب




د ا د




د ب ا




د ا ب




د د ج




د ا ج




ج د د




ج ب د




ج ا ب




ج ب ج




ج ا ج




ج د ا




ج ج د




ج ج ب




ج ج ا




ج ب ب




ج د ب


 




ج ب ا




ج ا د




ج ا ا




د ا ا




ج د ج




د ج د




د ج ب




د ج ا




د ب ب




د د ب




د ج ج




د ب ج




د د د




د د ا




د ب د


وب گردی
اخبار چهره ها
اخبار هنرمندان
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
من زن هستم ، من مرد هستم